محسن  جهانشاهی
گروه مهندسی کامپیوتر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
mjahanshahi@iauctb.ac.ir
http://m-jahanshahi-comp.iauctb.ac.ir/faculty/index.html


 

  رتبه علمی: دانشیار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Research Interests

 

 

 

 

HONOURS

 

 
 
    
 Wireless Mesh Networks, Wireless Sensor and Actor Networks, Cognitive Networks, Mathematical Optimization, Soft Computing


 

 

 

 

 

 1. IEEE Senior Member
 2. A member of Exceptional Talents, 1392-now
 3. A member of Young Researchers and Elite club, 1391-now
 4. S e l e c t ed Researcher in faculty for the best-quality paper, Central Tehran Branch Islamic Azad University 1393
 5. S e l e c t ed Researcher in faculty for research activities, Central Tehran Branch Islamic Azad University 1393
 6. S e l e c t ed Researcher in department, Central Tehran Branch Islamic Azad University 1392
 7. S e l e c t ed Researcher in department, Central Tehran Branch Islamic Azad University 1391
 8. Candidate to be a member of Iran&39;s National Elites Foundation
 9. Awarded Second Rank in MSc. at Qazvin Islamic Azad University, 1384
 10. Awarded S e l e c t ed Researcher in MSc. at Qazvin Islamic Azad University, 1384
 11. Awarded Scientific Collaboration Certificate Islamic Azad University - Central Branch in the First Student Conference on Computer, 1378

 

PUBLICATIONS

                                                                                              

Journal Publications

 

 1. M. Jahanshahi, M. Dehghan, and M. R. Meybodi, “A Cross-Layer Optimization Framework for Joint Channel Assignment and Multicast Routing in Multi-Channel Multi-Radio Wireless Mesh Networks”, Fransis & Tailor Computer Mathematic, 2016,PDF
 2. M.A Kaljahi, M. Jahanshahi, A Survey on Security Vulnerabilities in Channel Assignment Algorithms of Multi-Interface Wireless Mesh Networks, Wiley Security and Communication Networks, 2016, PDF
 3. Fatollahi Bistouni, Mohsen Jahanshahi, Reliability Analysis of Fault-Tolerant Bus-Based Interconnection Networks, Journal of Electronic Testing:  Theory and Application, 1-28, 10.1007/s10836-016-5601-5, 2016, PDF
 4. Rasoul Behravesh, Mohsen Jahanshahi, A Novel Multicast Tree Construction Algorithm for Multi-Radio Multi-Channel Wireless Mesh Networks, Journal of Computer & Robotics 9 (2), 2016 33-41, PDF
 5. Ali Khosrozadeh, M. Jahanshahi, Shahram Khosrozadeh Ghomi, “A Centrality Measure for Finding Community in Social Network, International Journal of Enhanced Research in Science, Technology & Engineering”, 2319-7463, Vol. 5 Issue 7, July-2016, PDF
 6. Amir Reza Zare BidakiMohsen Jahanshahi, “Decoupled Method Parallel Distributed Compensation and Fuzzy for Control of Electro Hydraulic Servo System by Using Feedback error Learning”, International Journal of Mechatronics, Electrical and Computer Technology (IJMEC), Vol. 6(21), Jul. 2016, pp. 3008-3020, PDF
 7. S. Monemjoo and M. Jahanshahi, Innovative Routing Method for Wireless Multimedia Sensor Networks, International Journal of Electronic City Vol.4 (2016) 190–197, PDF
 8. Mohsen Jahanshahi, Mehdi Parizadeh, “LA-LEACH: A New Approach to Increase the Lifetime of Wireless Sensor Networks”,  International Journal of Electrical, Electronics and Data Communication, ISSN: 2320-2084 Volume-3, Issue-10, PP. 43-47, Oct.-2016, PDF
 9. Rasoul Behravesh, Mohsen Jahanshahi, Interference-Aware and Cluster based Multicast Routing in Multi-Radio Multi-Channel Wireless Mesh Networks, Journal of Computer & Robotics, 2016, PDF
 10. M. Jahanshahi, Majid Gholipour, Mehrdad Almasi, Roozbe Ebrazi, “Discriminative learning model for pathways: towards optimal bus transit network design”, Journal of Operational Research in Its Applications, 2016, PDF
 11. N. D. Moghaddam, M. H. Najafi, M. Jahanshahi, E. Ahvar, “EIDA: An Energy-Intrusion aware Data aggregation technique for wireless sensor network”,  Journal of Advances in Computer Engineering and Technology, 2016, PDF
 12. Fatollahi Bistouni, Mohsen Jahanshahi, Reliability Analysis of Multilayer Multistage Interconnection Networks, Springer telecommunication, 2015, PDF
 13. Fatollahi Bistouni, Mohsen Jahanshahi, Formulating Broadcast Reliability Equations on Multilayer Multistage Interconnection Networks, Springer supercomputing, 2015, PDF
 14. Fatollahi Bistouni, Mohsen Jahanshahi, Evaluating Failure Rate of Fault-Tolerant Multistage Interconnection Networks Using Weibull Life Distribution, Elsevier Journal of Reliability Engineering and System Safety, 2015, PDF
 15. Mohsen Jahanshahi, Fatollahi Bistouni, “Improving the Reliability of the Benes Network for Use in Large-Scale Systems”, Elsevier Microelectronics Reliability, 2015, PDF
 16. Mohsen Jahanshahi, Fatollahi Bistouni, “A New Approach to Improve Reliability of the Multistage Interconnection Networks”, Elsevier Computer and Electrical Engineering, Volume 40, Issue 8, Pages 348–374, 2014, PDF
 17. Fatollahi Bistouni, Mohsen Jahanshahi, “Scalable Crossbar Network: A Non-Blocking Interconnection Network for Large-Scale Systems”, Springer Supercomuting, to appear, 2014, PDF
 18. Fatollahi Bistouni, Mohsen Jahanshahi, “Pars Network: A Multistage Interconnection Network with Fault-Tolerance Capabilities”, Elsevier Parallel and distributed computing, Vol. 75, Pages 168–183, 2015, PDF
 19. Fatollahi Bistouni, Mohsen Jahanshahi, “Analyzing the Reliability of Shuffle-Exchange Networks Using Reliability Block Diagrams”, Elsevier Journal of Reliability Engineering and System Safety, 97–106,2014, PDF
 20. Fatollahi Bistouni, Mohsen Jahanshahi, “Improved Extra Group Network: A New Fault-Tolerant Multistage Interconnection Network”, Springer international journal of supercomputing, 161-199, 69,2014, PDF
 21. Mohsen Jahanshahi, Alireza Talebi, “Multicast Routing Protocols in Wireless Mesh Networks: A Survey”, 1-29, Springer computing, Volume 96, Issue 11 (2014), Page 1029-1057, PDF
 22. R. Baheri, Mohsen Jahanshahi, "Scheduling Workflow Applications on the Heterogeneous Cloud Resources”, Indian Journal of Science and Technology, 2015, PDF
 23. R. M. Bahramabaadi, M. Jahanshahi, "A Semi-Automatic Method for Self-Configuration in Distributed Systems Using Hidden Markov Model", International Journal of Computer Science and Telecommunications, Volume 6, Issue 6, June 2015, PDF
 24. Rahebeh M. Saffari, Mohsen Jahanshahi, “A New Robust Fuzzy Logic based Routing Protocol in MANET”,  International Journal of Computer Science and Telecommunications, Vol. 6, Issue 5, 2015, PDF
 25. Mohsen Jahanshahi, Abdolvahed Moradpour, Pourya KianiOptimizing the Event-based Method of Localization in Wireless Sensor Networks”, International Journal of Mathematical Modelling & Computations, Vol. 2, No. 4, 2014, PDF
 26. Majid Jahani, S. Mehdi Hashemi, Mehdi Ghatee, Mohsen Jahanshahi, “A novel model for bus stop location appropriate for Public Transit Network Design: The case of Central Business Districts (CBD) of Tehran”, International Journal of Smart Electrical Engineering, Vol. 2, No. 3, 2014, PDF
 27. M. Jahanshahi, Sayyid Mohsen Houshyar, Amir Reza Zare Bidaki, The Study of Packet Loss Effect on Network Control System Error Function Model, International Journal of Mathematical Modelling & Computations,  Vol 3, No 4 (2013), PDF
 28. M.R.A. Asad Abad, A.R. Zare Bidaki, M. Jahanshahi, Velocity Control of Electro Hydraulic Servo System by Tracking Method,  International Journal of Smart Electrical Engineering, PDF, Vol. 3, No. 1, 2014
 29. M. Jahanshahi, M. Maddah, N. NajafizadeganEnergy Aware Distributed Partitioning Detection and connectivity Restoration Algorithm in Wireless Sensor Networks”, International Journal of Mathematical Modelling & Computations (IJM2C), Vol. 03, No. 01, 2013, 71- 82, PDF
 30. M. Jahanshahi, S. Rahmani, S. Ghaderi, “An Efficient Cluster Head ion Algorithm for Wireless Sensor Networks Using Fuzzy Inference Systems”, The International Journal of Smart Electrical Engineering (IJSEE), Vol.2, No. 2, 2013, PDF
 31. M. Jahanshahi, M. Dehghan, and M. R. Meybodi, “LAMR: Learning Automata based Multicast Routing Protocol in Multi-Channel Multi-Radio Wireless Mesh Networks”, Springer Applied Intelligence, Volume 38, Issue 1 , 2013, PDF
 32. M. Jahanshahi, M. Dehghan, and M. R. Meybodi, “On channel assignment and multicast routing in multi-channel multi-radio wireless mesh networks”, Indesrscience International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing, DOI: 10.1504/IJAHUC.2013.052866, Vol. 12 No. 4, 2013, PDF
 33. M. Jahanshahi, Sayyid Mohsen Houshyar, Amir Reza Zare Bidaki, “Robust Model For Networked Control System With Packet Loss”,  International Journal of Smart Electrical Engineering, Vol. 2, No.1, PP. 33-37, 2013, PDF
 34. M.H. Shafiabadi, M. Jahanshahi, S.V. Naghavi, N. Noroozi, A.R.Z. Bidaki, “Synchronization of Two Different Chaotic Neural Networks with Unknown Time Delay Using Time-Scale Separation Technique”, Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3(1)969-975, 2013, PDF
 35. M. Jahanshahi, M. Dehghan, and M. R. Meybodi, “A Mathematical Formulation for Joint Channel Assignment and Multicast Routing in Multi-Channel Multi-Radio Wireless Mesh Networks”, Elsevier Journal of Network and Computer Application, Special issue on optimization and control, Vol 34, Issue 6, 2011, PDF
 36. R. HabibZade Shojaei, M. Jahanshahi, M. H. Shafiabadi, S. M. Houshyar, A. R. Zare Bidaki,” Using ANFIS Method For Modeling Of High Chromium Alloy Wear In Phosphate Laboratory Grinding Mill”, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6(13): 167-174, 2012, PDF
 37. S. Mehdi Hashemi, M. Almasi, R. Ebrazi, M. Jahanshahi, “Predicting the Next State of Traffic by Data Mining Classification Techniques”, International Journal of Smart Electrical Engineering (IJSEE), vol.1, No.3, 2012, PDF
 38. M. H. Shafiabadi, M. Jahanshahi, A. R. Z. Bidaki, “Feedback Error Learning using Laguerre-based Controller to Control the Velocity of an Electro Hydraulic Servo System”, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6(10): 222-230, 2012, PDF
 39. M. Jahanshahi, M. Hosseini, “Improvement of Steganography parameters in image against Steganalysis”,  Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3(1), 2013, PDF
 40. A. Parhizkari, M. Jahanshahi, H. Maraqi, OLP-E: A New Algorithm for Setup and Optimizing the LSP Flows”, Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3(1), 2013, PDF
 41. Bidaki, Amir Reza Zare; Malboubi, Mojtaba; Jahanshahi, Mohsen; Pirmoradi, Reza; Abad, Mohammad Reza Asadi Asad, Velocity Control of an Electro Hydraulic Servo System Using an Efficient Laguerre-based Controller”, , Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Vol 5, No. 12, 2011, PDF
 42. M. Jahanshahi, “Using Intelligent Computational Methods for Optimizing Niching Method”, International Journal of Intelligence Science, 2011, 1, 1-7, PDF
 43. M. H. Kashani, M. Jahanshahi,”A New Method Based on Memetic Algorithm for Task Scheduling in Distributed Systems”, International Journal of Simulation Systems, Science & Technology, ,2009, PDF
 44. M. Jahanshahi, M. Gholipour, M. S. Kordafshari, and M. Dehghan, "Dependability Evaluation of Dedicated Server Group Orphan Detection Method", Transaction on Systems Issue 6, Volume 4, June 2005, ISSN: 1109-2777 Pages 903-908.
 45. M. Jahanshahi,  M. S. Kordafshari, M. Gholipour and M. Dehghan, "Preventing of Burst Traffic in DSG Method", Transaction on Systems, Issue 6, Volume 4, June 2005, ISSN: 1109-2777, Pages 909-913
 46. M. S. Kordafshari, M. Gholipour,  M. Jahanshahi, and A. T. Haghighat, "Two Novel  Algorithms  for Electing  Coordinator  in Distributed  Systems Based on Bully Algorithm", Transaction On Systems, Issue 1, Vol.4, Austria , 2005, PDF

     

Conference Publications

 1. Mohsen Jahanshahi, Mehdi Parizadeh, “LA-LEACH: A New Approach to Increase the Lifetime of Wireless Sensor Networks”,  33 rd the IIER international conference on  Recent Innovations in Engineering and Technology, Germany, 2015
 2. H. Heydari, G. Ghanbaripanah, M. Jahanshahi, “Development of a Business Intelligence System for a Book Store”, 6th. International Conference on Management, Entrepreneurship and Economic Development, (in Farsi), 2014, PDF
 3. S. Aghalari, M. Jahanshahi, “Effective factors on customer segmentation by data mining tools, Case study: Qazvin private and state banks”, 6th. International Conference on Management, Entrepreneurship and Economic Development, 2014, PDF
 4. F. Moghimi, M. Jahanshahi, “A survey on sink mobility in wireless sensor networks”, (in Farsi) , National conference on compter engineering researches, 2014
 5. H. Heydari, M. Jahanshahi, “Study effective factors on human mentality considering cell phone advertising SMSs- A case study”, Second International Conference on Management, Entrepreneurship and Economic Development (in Farsi), 2013, PDF
 6. Mohsen Yaghoubi, M. Jahanshahi,”Benefit of Internet of Things to Improve Service Delivery in Public Health Approach”, The 7th International Conference on Application of Information and Communication Technologies, Kazakhstan, Astana 2013, PDF
 7. I. kheirzadeh, M. Daliri, and M. Jahanshahi, Send optimum information packages in wireless sensor networks by game theory approach, National Conference on Electrical and Computer Engineering Islamic Azad University, Sarvestan Branch, Iran, 2013, PDF
 8. M. Jahanshahi, M. S. Kordafshari, M. Gholipour “Enhancing Niching Method: A Learning Automata based Approach”, International Conference on Computer and Software Modeling (ICCSM 2011), Singapore, 191-195,PDF
 9. M. H. Kashani and M. Jahanshahi, “Using Simulated Annealing for Task Scheduling in Distributed Systems ”, International Conference on Computer Modeling and Simulation, Brno, Czech Republic, 265 – 269, 2009, PDF
 10. M. Jahanshahi, M. R. Meybodi and M. Dehghan, “A New Approach for Task Scheduling in Distributed Systems Using Learning Automata”, 2009 IEEE International Conference on Automation and Logistics , China, 2009, PDF
 11. M. Jahanshahi, M. R. Meybodi and M. Dehghan, “Cellular Learning Automata based Scheduling Method for Wireless Sensor Networks”, 14th annual International CSI Computer Conference (CSICC’09), Tehran, Iran, July 1-2, 2009
 12. M. S. Kordafshari, M. Jahanshahi, M. Gholipour, and M. Teshnelab, “Improvement of NichePSO using memetic algorithm”, The Fourth International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology, ICCGI 2009, Cannes/La Bocca, French Riviera, France, August 23-29, 2009
 13. M. Jahanshahi, M. Gholipour, M. S. Kordafshari, and A. M. Rahmani, “A Novel Method for Task Scheduling in Distributed Systems Using Memetic” ,The Second International Conference on Communication Theory, Reliability, and Quality of Service,CTRQ 2009 ,July 20-25, 2009 , Colmar, France, PDF
 14. M. Gholipour, M. S. Kordafshari, M. Jahanshahi, and A. M. Rahmani “A New Method for Election Algorithm In  Distributed Systems”,The Second International Conference on Communication Theory, Reliability, and Quality of Service, CTRQ 2009 ,July 20-25, 2009 - Colmar, France, PDF
 15. M. Jahanshahi, and M. R. Meybodi, "A New Method for Guaranteeing Queuing Delay in RED Queue Using Learning Automata", Proceedings of the Third Information and Knowledge Technology, Ferdowsi University of Mashad, Mashad, Iran, Nov. 27-29, 2007
 16. M. Jahanshahi, and M. R. Meybodi, “Performance Evaluation of TD-Learning Methods for Bandwidth Provisioning”, Proc. IEEE International Conference on Computer and Information(CIT), Japan, 2007, PDF
 17. M. Jahanshahi, and M. R. Meybodi, “An Adaptive Congestion Control Method for Guaranteeing Queuing Delay in RED-Based Queue Using Learning Automata”, Proc. IEEE International Conference on Mechatronics and Automation(ICMA), China, 2007, PDF
 18. M. Jahanshahi, M. R. Meybodi, “An Innovative Approach for Online Bandwidth Adjustment in IP DiffServ Networks Using Learning Automata”, Proc. IEEE International Conference on Mechatronics and Automation(ICMA), China, 2007, PDF
 19. A. Khosrozade, M. Khodaparasti, M. Jahanshahi and A. T. Haghighat, "Solving Group Mutual Exclusion Problem Using Backup-Quorums",23rd IASTED International Multi-Conferences  On Parallel And Distributed Computing And Networks (PDCN), Austria , 2005
 20. M. Jahanshahi, K. Mostafavi, M. S. Kordafshari,   M. Gholipour and A. T. Haghighat, "Two Novel Methods for Reducing Communication Overhead in Recovery of Failure",23rd IASTED International Multi-Conferences  On Parallel And Distributed Computing And Networks (PDCN) , Austria , 2005
 21. M. Jahanshahi, M. S. Kordafshari, M. Gholipour and M. Dehghan, "Improvement of Dedicated Server Group Orphan Detection Method", Proc. IEEE International Conference On Service Operations and Logistic, and Informatics", China, 2005
 22. M. Jahanshahi, K. Mostafavi, M. S. Kordafshari, M. Gholipour and A. T. Haghighat, "Two New Approaches for Orphan Detection", Proc. The IEEE 19th International Conference on Advanced Information Networking and Applications , Taiwan, 2005

 

 

RESEARCH PROJECTS

 

 

 1. مدل سازی پدیده از دست رفتن بسته‌های اطلاعات در سیستم های کنترل شبکه ای، تهران مرکزی 1392
 2. بکارگیری الگوریتمهای تقسیم بندی داده کاوی برای تعیین نوع کاربری خیابان های شهری از دید وسایل حمل نقل عمومی، قزوین1392
 3. بکارگیری روش فازی – عصبی تطبیقی در مدلسازی آسیاب آزمایشگاهی برای آلیاژ کروم- اسلامشهر- 1391
 4. طراحی و شبیه سازی کنترل کننده برای سیستم سورو هیدرولیک با استفاده از لاگور و روش اموزش پسخورد خطا- اسلامشهر – 1391
 5. همزمان سازی شبکه های عصبی آشوبناک غیر یکسان با استفاده از روش جداسازی مقیاس – زمانی- اسلامهشر- 1391
 6. طراحی و ساخت سامانه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی-1391
 7. “Improvement of Steganography in image against Steganalysis”, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, 2013
 8. Evaluating of the Existing Task Scheduling Approaches and Proposing a New One, 2010

 

 

 

Book

 • ترجمه: پروتکل ها و معماری های شبکه های حسگر بی سیم، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، 1395
 • تالیف: مبانی فن آوری اطلاعات، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی-1391

 

COMMITTEES AND SERVICES

 • عضو هیات تحریریه مجله Advances in Networks(Journal)
 • مشاور فعالیتهای حرفه ای IEEE در ایران
 • دبیر شورای عالی انفورماتیک دانشگاه (یکسال از 1392)
 • مدیر گروه مهندسی کامپیوتر-1392 تا کنون

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترای تخصصی

نرم افزار

نرم افزار

سیستمهای نرم افزاری

سخت افزار

معماری

معماری

 

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

 

 

 • مدیر گروه مهندسی فناوری اطلاعات مقطع کارشناسی ارشد1393- گرایش ها:  شبکه و تجارت الکترونیک

 

ADDITIONAL PROFESSIONAL ACTIVITIES

 

External Reviewer 

 • IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems
 • IEEE Transactions on Industrial Informatics
 • Elsevier Journal of Network and Computer Applications
 • Elsevier Journal of Parallel and Distributed Computing
 • IEEE Communications Letters
 • Taylor & Francis IETE Technical Review
 • Wiley International Journal of Communication Systems
 • Elsevier Wireless Personal Communications
 • Springer Journal of Intelligent and Robotic Systems
 • International Journal on Advances in Telecommunications
 • Journal of SRE
 • Journal of Network
 • ICWiSe2013, 2013 IEEE Conference on Wireless Sensors
 • 2013 IEEE Symposium on Computers & Informatics
 • IARIA Journal
 • 2012 IEEE Asia-Pacific Conference on Applied Electromagnetics (APACE2012)
 • International Conference on Communication Theory, Reliability, and Quality of Service
 • The First National Conference on Software Engineering Applications, Iran, 2008

 

 

 

 

مقالات در Google scholar
Citation indices All Since 2012
Citations 425 394
h-index 12 12
i10-index 14 14
عنوان / نویسنده
سال
ارجاع داده شده

A mathematical formulation for joint channel assignment and multicast routing in multi-channel multi-radio wireless mesh networks
M Jahanshahi, M Dehghan, MR Meybodi
Journal of Network and Computer Applications 34 (6), 1869-1882, 2011
2011
52

LAMR: learning automata based multicast routing protocol for multi-channel multi-radio wireless mesh networks
M Jahanshahi, M Dehghan, MR Meybodi
Applied intelligence 38 (1), 58-77, 2013
2013
42

On channel assignment and multicast routing in multi–channel multi–radio wireless mesh networks
M Jahanshahi, M Dehghan, MR Meybodi
International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing 12 (4), 225-244, 2013
2013
33

Multicast routing protocols in wireless mesh networks: a survey
M Jahanshahi, AT Barmi
Computing 96 (11), 1029-1057, 2014
2014
28

Analyzing the reliability of shuffle-exchange networks using reliability block diagrams
F Bistouni, M Jahanshahi
Reliability Engineering & System Safety 132, 97-106, 2014
2014
25

Pars network: A multistage interconnection network with fault-tolerance capability
F Bistouni, M Jahanshahi
Journal of Parallel and Distributed Computing, 0
24

Improved extra group network: a new fault-tolerant multistage interconnection network
F Bistouni, M Jahanshahi
The Journal of Supercomputing 69 (1), 161-199, 2014
2014
19

Using Simulated Annealing for Task Scheduling in Distributed Systems
MHKM Jahanshahi
International Conference on Computer Modeling and Simulation Brno, Czech ..., 2009
2009
19

Plastic limit analysis of frames using ant colony systems
A Kaveh, M Jahanshahi
Computers & Structures 86 (11), 1152-1163, 2008
2008
18

A new approach for election algorithm in distributed systems
M Gholipour, MS Kordafshari, M Jahanshahi, AM Rahmani
Communication Theory, Reliability, and Quality of Service, 2009. CTRQ'09 ..., 2009
2009
16

An Efficient Cluster Head Selection Algorithm for Wireless Sensor Networks Using Fuzzy Inference Systems
M. Jahanshahi, S. Rahmani, S. Ghaderi
The International Journal of Smart Electrical Engineering 2 (2), 2013
2013
15

Scalable crossbar network: a non-blocking interconnection network for large-scale systems
F Bistouni, M Jahanshahi
The Journal of Supercomputing 71 (2), 697-728, 2015
2015
13

Improving the reliability of the Benes network for use in large-scale systems
M Jahanshahi, F Bistouni
Microelectronics Reliability 55 (3), 679-695, 2015
2015
12

A new approach to improve reliability of the multistage interconnection networks
M Jahanshahi, F Bistouni
Computers & electrical engineering 40 (8), 348-374, 2014
2014
11

Scheduling workflow applications on the heterogeneous cloud resources
R Bagheri, M Jahanshahi
Indian Journal of Science and Technology 8 (12), 1, 2015
2015
9

Evaluating failure rate of fault-tolerant multistage interconnection networks using Weibull life distribution
F Bistouni, M Jahanshahi
Reliability Engineering & System Safety 144, 128-146, 2015
2015
7

Two new approaches for orphan detection
M Jahanshahi, K Mostafavi, MS Kordafshari, M Gholipour, AT Haghighat
Advanced Information Networking and Applications, 2005. AINA 2005. 19th ..., 2005
2005
7

Two New Approaches for Orphan Detection
M. Jahanshahi, K. Mostafavi, M. S. Kordafshari, M. Gholipour and A. T. Haghighat
The IEEE 19th International Conference on Advanced Information Networking ..., 2005
2005
7

An Adaptive Congestion Control Method for Guaranteeing Queuing Delay in RED-Based Queue Using Learning Automata
MRM M. Jahanshahi
Proc. IEEE International Conference on Mechatronics and Automation, 2007
2007
6

Seroepidemiology of brucellosis in industrial and semi-industrial dairy personnel and veterinary network staff in kerman, 2012
M Mohammadkhani, H Sharifi, H Rashidi, AR Nabipour, M Jahanshahi
Iranian Journal of Epidemiology 10 (4), 54-61, 2015
2015
5